Název projektu: Krajinná paměť jako dědictví venkova – proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel.

Evidenční číslo projektu: TD2-0211

Program: TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA"

Koordinátor projektu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie

Doba řešení: 01/2014 - 12/2015

Cílem projektu: identifikovat, analyzovat a trvalým způsobem dokumentovat proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel.
Konkrétně bude potřeba dokumentovat mizející kulturní bohatství zaznamenané v individuální paměti – lokální měřítko (vytvořit tzv. moderní kroniku obce), vytvořit databázi kvalitativních informací ve vztahu ke kulturní krajině a jejímu vývoji, popsat proměnu vnímání hodnot kulturní krajiny v čase, popsat roli proměn krajiny v utváření lokální identity obyvatel a determinovat aspekty jejího utváření. V návaznosti na Evropskou úmluvu o krajině začlenit problematiku kulturní krajiny a jejího vývoje do vzdělávacího procesu s důrazem na lokální a regionální aspekt (v rámci sekundárního, terciárního a celoživotního vzdělávání). Součástí bude získání podkladů na teoreticko-metodologické i aplikované bázi pro zkvalitnění plánovací praxe s akcentem ke kulturním a duchovním hodnotám v území (zejména pro účely tvorby krajinného plánu a pro vymezování cílových charakteristik krajiny). Jedním z cílů bude také konfrontovat různé věkové kategorie (prioritně žáky a studenty na jedné straně s lidmi důchodového věku na straně druhé) a přispívat tak v lokálním měřítku k vytvoření zdravých sociálních vazeb a kulturního prostředí v obci. Na základě zobecnění vyvodit do konce řešení projektu (prosinec 2015) doporučení pro strategický rozvoj obcí a regionů.

 

Hlavní výstupy projektu:

 • Elektronický dokument Moderní kronika obce
 • Odborná kniha Mentální obraz českých vesnic – vzpomínky na krajinu
 • Podkladové materiály pro orgány státní správy / samosprávy (včetně možných opatření v rámci Evropské úmluvy o krajině)
 • Certifikovaná metodika Postup tvorby moderní kroniky obce (certifikačním orgánem bude AOPK ČR)
 • Specializovaná mapa Historické aspekty vývoje a percepce kulturní krajiny

 

Certifikační orgán metodiky: AOPK ČR.

Dílčí části projektu:
1) Analyticko-syntetická část:

 • typologii kulturní krajiny České republiky ve vztahu k předmětu výzkumu (syntézou kritérií fyzicko-geografických, demografických, etnografických, historických, kulturních),
 • výběr modelových území (zpravidla vymezených jedním či více správními obvody obcí, velikost území vždy ad hoc vymezenému typu kulturní krajiny s respektem ke vzájemné srovnatelnosti všech vymezených území),
 • navázání spolupráce v obcích (starosta, místní spolky, školy apod.),
 • terénní průzkum modelových území,
 • analyticko-syntetické zhodnocení modelových území (analýza primární, sekundární a terciární struktury krajiny v historickém kontextu,
 • determinace vývojových charakteristik a trendů v území, determinace hodnot a limitů, vyhodnocení potenciálu území ve vztahu k předmětu výzkumu),
 • konstrukce hypotéz a struktury rozhovorů.

2) Aplikační část:

 • vedení polostandardizovaných rozhovorů se starosty a bývalými starosty obcí (dokumentace písemná, obrazová a zvuková),
 • vedení individuálních polostandardizovaných rozhovorů s residenty staršími 65 let (dokumentace písemná, obrazová a zvuková),
 • pořádání diskusí a besed (optimálně pro žáky a studenty lokálních a regionálních základních a středních škol s občany ve věkové kategorii nad 65 let)
 • vyhodnocování kvalitativních dat a jejich komparace s výstupy předchozí analyticko-syntetické části,
 • realizace výstupů a jejich prezentace a popularizace, formulace závěrů,
 • tvorba výukových programů (včetně metodických podpor/příruček a prezentací/ pro střední a vysoké školy a pro programy celoživotního vzdělávání a dále podkladů pro uživatele státní správy/samosprávy).

 

 


<< <  Leden 2019  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031